Spolek SBOR COOBRA z.s., v plném znění SBOR CIVILNÍ OCHRANY, OBRANY A BRANNÝCH AKTIVIT byl založen 7. 7. 2019. Spolek je dobrovolnou, neziskovou, profesní a zájmovou organizací sdružující ženy a muže bez ohledu na národnost, rasu, původ, politické smýšlení či sociální původ. Spolek je politicky nezávislý a hlásí se k základním lidským a demokratickým svobodám a právům, zaručených Listinou práv a svobod a Ústavou ČR.

Spolek SBOR COOBRA z.s. ve své činnosti navazuje na principy civilní obrany a ochrany a jeho hlavním účelem je osvětová, publikační a vzdělávací činnost v oblastech civilní ochrana obyvatelstva v obcích, občanská svépomoc, prevence kriminality, zvládání a příprava občanů na mimořádné události a krizové situace, zajištění ochrany majetku a osob v obci a příprava občanů k obraně státu.

Spolek může, k podpoře svého hlavního cíle, vykonávat vedlejší hospodářskou činnost v souladu s ustanovením zákona č. 455/1991 Sb. (o živnostenském podnikání), zejména v oblasti návrhu a dodání reklamních předmětů a označení stejnokrojů členů spolků zaměřených na civilní ochranu a obranu. Zisk z vedlejší činnosti, členské příspěvky a případné další finanční dary slouží výhradně pro financování hlavní činnosti a správy spolku a nesmí být rozdělován zakladatelům či členům spolku.

Veškerou finanční podporu spolku SBOR COOBRA z.s. je možné zasílat na bankovní účet: 3007072019 / 2010

Pro naplnění hlavního účelu, v souladu s právními předpisy ČR, především v duchu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 (usnesení vlády ČR č. 805/2013) a Koncepce přípravy občanů k obraně státu (vydané Ministerstvem obrany v roce 2013), se spolek SBOR COOBRA z.s. zaměřuje především na informační, publikační, osvětovou a preventivně výchovnou činnost mezi občany a mládeží, pořádání přednášek, školení, kurzů a dalších volnočasových aktivit v oblastech:

  • civilní ochrana obyvatelstva, individuální či skupinová v rámci obce či kraje
  • civilní obrana a příprava občanů k obraně státu
  • analýza bezpečnostních rizik v obci či firmě
  • zajištění bezpečnosti a prevence kriminality v obci
  • ochrana a obrana tzv. měkkých cílů včetně první pomoci a použití osobních obranných prostředků a postupů osobní ochrany
  • příprava na mimořádné situace resp. krizové situace včetně přípravy občanů k obraně státu
  • monitoring a ochrana před nebezpečnými látkami, zejména chemický a radiační monitoring
  • nouzové přežití, zásobování a spojení v rámci obce či kraje
  • návrh a provoz nouzových systémů spojení, tj. systémů ARES, SRS, SVAR atd.
  • tvorba speciálního software a inteligentních informačních systémů