Sympatizant (zájemce) je fyzická nebo právnická osoba, která s činnostmi spolku sympatizuje, případně má zájem o členství ve spolku SBOR COOBRA z.s. nebo má zájem podpořit spolek v oblastech jeho působnosti.

Členem spolku se zájemce může stát po uhrazení členského příspěvku na účet spolku a projednání členství Spolkovou radou.

Partnerem jsou především právnické osoby (ale i fyzické osoby), spolupracující se spolkem SBOR COOBRA z.s. na aktivitě (projektu) nebo poskytující spolku finanční (sponzorský) dar či služby na základě smluvního vztahu.

Zájemce nebo partner může podpořit činnost spolku spolku SBOR COOBRA z.s., zakoupením vybraných propagačních symbolů (nášivek, odznaků) a dalších produktů prostřednictví nebo zasláním finančního daru na bankovní účet spolku:

číslo bankovního účtu

3007072019 / 2010

IBAN: CZ24 2010 0000 0030 0707 2019

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 
zpráva příjemci ve tvaru

DAR - <účel>

DAR - <účel> - <jméno a příjmení> , <datum narození>

DAR - <účel> - <název dle OR> , <>

 

Pouze chcete-li vystavit Potvrzení o daru

 

Dar spolku lze poskytnout na některý z následujících účelů, označení příslušného <účelu> uveďte i do zprávy pro příjemce:

<účel> variabilní symbol popis
ČP

CID - členské identifikační číslo ve tvaru XXXXXX

roční členský příspěvek ve výši 200,- Kč

COOBRA 111 dar na všeobecnou činnost spolku, zejména preventivně výchovnou činnost
KURZY 222 dar na kurzy a semináře, zejména cyklus seminářů VEČERY S COOBROU a praktické cvičení BRANNÝ DEN S COOBROU
NOVARS 333 dar na vývoj a provoz nouzových a varovných systémů SVAR, COC-7, ARES
BARIZO 444 dar na projekt Bezpečnostní Analýza RIzik Starostům obcí a měst včetně prevence a ochrany proti chemickému a radiačnímu nebezpečí
COOS 555 dar na projekt COOBRA SECURITAS zaměřený na obecní bezpečnost, prevenci kriminality a ochranu měkkých cílů

 

Poskytnutní daru spolku je tzv. odečitatelnou položkou ze základu daně z příjmu - Potvrzení o přijetí daru lze vystavit, pokud jsou ve zprávě pro příjemce uvedeny identifikační údaje daárce, tj. jméno, příjmení. datum narození u fyzické osoby a název, IČ u právnické osoby, a výše daru dosáhne v souhrnu alespoň 1000 Kč za rok.

 

Chcete-li se stát zájemcem nebo partnerem, vyplňte následující elektronický formulář:

___________________________________________________

SOUHLAS ZÁJEMCE / PARTNERA

___________________________________________________

---

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zadané osobní údaje zájemce o členství resp. člena spolku jsou zpracovatelem (spolkem SBOR COOBRA z.s.) uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o zpracování osobních údajů č.110/2019 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Zpracovávané osobní údaje zájemce o členství jsou nevyhnutelné k tomu, aby se zájemce o členství mohl stát členem spolku SBOR COOBRA z.s. dle platných Stanov spolku. V případě, že zájemce o členství své osobní údaje neposkytne, nemůže vzniknout jeho členství ve spolku.

S osobními údaji zájemce o členství resp. člena spolku bude zpracovatel nakládat zodpovědně, v souladu s platnou českou legislativou a bude je uchovávat po dobu členství ve spolku. Člen spolku má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Na základě písemné žádosti člena spolku, zaslané na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., je možné získat informace o využití osobních údajů nebo osobní údaje odstranit z databáze, není-li jejich odstranění v rozporu s platnými zákony ČR.

Osobní údaje člena spolku jsou zpracovávány po dobu platnostni členství ve spolku SBOR COOBRA z.s. a jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje členů spolku nejsou poskytovány dalším osobám, vyjma představitelů územních struktur spolku SBOR COOBRA z.s. za účelem zajíštění spolkové činnosti člena a provozování informačního systému spolku SBOR COOBRA z.s. (ISS).

Pro zajištění větší bezpečnosti zadávaných údajů je evidenční formulář umístěn na samostatném serveru (adrese) Centrální evidence s chráněným přenosem dat s využitím SSL certifikátu. Stejně tak evidence a zpracování osobních údajů v informačním systému ISS je chráněno s využitím SSL certifikátu a dalších bezpečnostních prvků.

Při používání webových stránek spolku SBOR COOBRA z.s. nesmí uživatel zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva provozovatele k těmto stránkám. Případná rizika plynoucí uživateli z používání těchto stránek jsou zcela na uživateli a provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky. Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Na webových stránkách spolku SBOR COOBRA z.s. mohou být uvedeny odkazy na internetové adresy, nad nimiž nemá provozovatel kontrolu. Pokud uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných provozovatelů webových stránek.