PROJEKTY COOBRA

Ve spolupráci se svými partnery spolek SBOR COOBRA z.s. realizuje PROJEKTY COOBRA, zaměřené zejména na oblasti

 • civilní ochrana obyvatelstva
 • obecní bezpečnost a prevence kriminality
 • ochrana tzv. měkkých cílů
 • bezpečnostní analýza rizik
 • ochrana před chemickým a radiačním nebezpečím
 • nouzové spojení a varovné systémy
 • a další

 

V reakci na zhoršující se bezpečnostní situaci ve světě, Evropě i České republice byl od 10. března 2018 zprovozněn SYSTÉM VČASNÉHO VAROVÁNÍ (SVAR). Tento systém slouží k informování a varování na události s významným dopadem na bezpečnost a ohrožení života či zdraví občanů České republiky a jejich činnost.

Účelem zavedení systému včasného varování pro potřeby bezpečnosti České republiky je přenos informací o vzniku a vývoji mimořádných situací na úrovni regionální, celostátní a mezinárodní. Zároveň slouží k aktivaci operačních plánů v rámci krajů a jednotlivých obcí a měst a zahájení činností uvedených v operačních plánech.

Projekt BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA RIZIK OBCE (BARIZO), realizovaný v součinnosti s firmou dp-czechia s.r.o. (bezpečnostní služba) a dalšími partnery SBORu COOBRA z.s., je určen především starostům obcí a hejtmanům.

Projekt se zaměřuje zejména na tyto oblasti:

 • Zpracování komplexní bezpečnostní analýzy rizik obce (kraje), včetně požárních a povodňových rizik
 • Na základě analýzy rizik návrh doporučeného řešení civilní ochrany obyvatelstva v obci
 • Podpora vypracování bezpečnostních (operačních) plánů obcí a krajů (jako doplněk k zákonným krizovým plánům) v návaznosti na projekt COOBRA SECURITAS
 • Prevence, monitoring a ochrana před chemickým a radiačním nebezpečím

Projekt COOBRA SECURITAS (COOS), realizovaný v součinnosti s firmou dp-czechia s.r.o. (bezpečnostní služba) a dalšími partnery SBORu COOBRA z.s., se zaměřuje zejména na tyto oblasti:

 • realizace civilní ochrany obyvatelstva v obci (zejména v souvislosti s projektem BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA RIZIK OBCE)
 • spolupráce a součinnost se složkami Integrovaného záchranného systému při zajištění obecní bezpečnosti, zejména při nárazových a mimořádných bezpečnostních událostech v obci či kraji
 • preventivně výchovná činnost v oblastech prevence kriminality a ochrany měkkých cílů
 • pořadatelská a obdobná bezpečnostní činnost v obci, např. ochrana osob, důležitých zdrojů a infrastruktury

Projekt NOUZOVÉ A VAROVNÉ SYSTÉMY (NOVARS), realizovaný v součinnosti dalšími partnery SBORu COOBRA z.s., sdružuje do funkčního celku tři dílčí systémy:

 • SYSTÉM VČASNÉHO VAROVÁNÍ (SVAR). Tento systém slouží k informování a varování na události s významným dopadem na bezpečnost a ohrožení života či zdraví občanů České republiky a jejich činnost. Účelem zavedení systému včasného varování pro potřeby bezpečnosti České republiky je přenos informací o vzniku a vývoji mimořádných situací na úrovni regionální, celostátní a mezinárodní. Zároveň slouží k aktivaci operačních plánů v rámci krajů a jednotlivých obcí a měst a zahájení činností uvedených v operačních plánech.
 • SYSTÉM VAROVNÝCH ZPRÁV COCCINELLA-7 (latinsky "beruška") je doplňkovým systémem k systému včasného varování (SVAR) a slouží k informování a varování občanů (případně členů branně-bezpečnostních spolků) na mimořádné události, především s dopadem na bezpečnost a ohrožení života či zdraví občanů České republiky. Základním principem systému COC-7 je lokální varování, tj. varovné zprávy mají význam především pro blízké okolí odesílatele varovné zprávy a teprve následně, lavinovým efektem, se případně se rozšíří do většího území.

 • AMATÉRSKÝ RÁDIOVÝ EXCENTRICKÝ SYSTÉM (ARES) je systém, využívající zejména amatérské radiostanice (a ve spolupráci Českým radioklubem), vytvářející nouzové rádiové spojení napříč celou Českou republikou. Systém slouží v případě bezpečnostního ohrožení státu jako alternatiní forma spojení na větší vzdálenosti v případě, že selžou obvyklé způsoby spojení, zejména mobilní a internetové sítě.

Systém varovných zpráv COCCINELLA-7 (latinsky "beruška") je doplňkovým systémem k systému včasného varování (SVAR) a slouží k informování a varování občanů (případně členů branných spolků) na mimořádné události, především s dopadem na bezpečnost a ohrožení života či zdraví občanů České republiky.

Základním principem systému COCCINELLA-7 je lokální varování, tj. varovné zprávy mají význam především pro blízké okolí odesílatele varovné zprávy a teprve následně, lavinovým efektem, se případně se rozšíří do většího území. Další šíření varovných zpráv je podmíněno osobním posouzením závažnosti přijaté zprávy příjemcem a dalším přeposláním s případnou změnou stupně závažnosti. Osobní rozhodnutí o přeposlání nebo změně stupně závažnosti nesmí být zpochybňováno ze strany původního odesílatele, jedná se o důležitý princip interní kontroly.