Projekt NOUZOVÉ A VAROVNÉ SYSTÉMY (NOVARS), realizovaný v součinnosti dalšími partnery SBORu COOBRA z.s., sdružuje do funkčního celku tři dílčí systémy:

  • SYSTÉM VČASNÉHO VAROVÁNÍ (SVAR). Tento systém slouží k informování a varování na události s významným dopadem na bezpečnost a ohrožení života či zdraví občanů České republiky a jejich činnost. Účelem zavedení systému včasného varování pro potřeby bezpečnosti České republiky je přenos informací o vzniku a vývoji mimořádných situací na úrovni regionální, celostátní a mezinárodní. Zároveň slouží k aktivaci operačních plánů v rámci krajů a jednotlivých obcí a měst a zahájení činností uvedených v operačních plánech.
  • SYSTÉM VAROVNÝCH ZPRÁV COCCINELLA-7 (latinsky "beruška") je doplňkovým systémem k systému včasného varování (SVAR) a slouží k informování a varování občanů (případně členů branně-bezpečnostních spolků) na mimořádné události, především s dopadem na bezpečnost a ohrožení života či zdraví občanů České republiky. Základním principem systému COC-7 je lokální varování, tj. varovné zprávy mají význam především pro blízké okolí odesílatele varovné zprávy a teprve následně, lavinovým efektem, se případně se rozšíří do většího území.

  • AMATÉRSKÝ RÁDIOVÝ EXCENTRICKÝ SYSTÉM (ARES) je systém, využívající zejména amatérské radiostanice (a ve spolupráci Českým radioklubem), vytvářející nouzové rádiové spojení napříč celou Českou republikou. Systém slouží v případě bezpečnostního ohrožení státu jako alternatiní forma spojení na větší vzdálenosti v případě, že selžou obvyklé způsoby spojení, zejména mobilní a internetové sítě.

_____

Chcete-li finančně přispět na rozvoj tohoto projektu nebo rozšířit naše řady,  PODPOŘTE NÁS v našem úsilí! Za vaši podporu předem děkujeme!